Septiky

Věděli jste, že každý člověk denně vyprodukuje přibližně až 150 litrů splaškové vody, a je povinen zajistit její likvidaci? Pokud se tak děje v místech, kam sahá kanalizační systém, není co řešit. Pokud však kanalizace chybí, mění se i situace, jak se o odpadní vody postarat. Týká-li se tato situace je i vás, nabízejí se vám pouze tři možnosti, jak celou situaci řešit. Mezi tyto možnosti patří žumpy, septiky nebo čističky odpadních vod.
Ať už se rozhodnete pro likvidaci odpadních vod kterýmkoli způsobem, vždy je třeba, aby septiky, žumpy čističky odpadních vod neohrozili při vypouštění zdroj pitné vody. Je tedy nutno zachovat jejich minimální vzdálenost například od studny. Vše se odvíjí od propustnosti podloží, které určí vodoprávní úřad nebo hydrogeolog.

Pamatujte!

Nachází-li se objekty na propustném podloží, musí být septiky vzdáleny od zdroje pitné vody alespoň 12 metrů.